Naše filozofie a koncepce

Hlavním záměrem naší koncepce je všestranný harmonický rozvoj dítěte a jeho osobnosti prostřednictvím hry, rozmanitých aktivit a formou prožitkového učení. Preferujeme učení hrou, motivujeme děti, podporujeme jejich zájem o vše nové, klademe důraz na učení a poznávání  s porozuměním.

Podporujeme  rozvoj osobnosti dítěte, jeho individualitu a citový postoj vůči ostatním lidem. Snažíme se vytvářet v dětském povědomí základy zdravého vztahu k přírodě,  sobě samému,   rodině,  vlastnímu zdraví,  světu kolem nás,  historii, lidovým tradicím  a společnosti, ve které žijeme. Naším cílem je  zdravá podpora tělesného a duševního rozvoje dítěte. Snažíme se umožnit dítěti přirozeně a zdravě rozvíjet svou osobnost v kolektivu vrstevníků.

Klademe si za cíl, aby NÁM SVĚŘENÉ děti dosáhly na konci předškolního období (dle svých schopností) očekávaných a potřebných kompetencí pro další fázi dětství a další životní vzdělávání.

Koncepce naší mateřské školy je ve větší míře zaměřena na tvořivost dětí, výtvarné a tvořivé aktivity. Využíváme keramickou dílnu v mateřské škole. Výchovně vzdělávací program školy doplňují projekty jako je např. „Čteme s dětmi“, „Duhový týden pana Paletky“, „Eko program“.

 

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Otevřená školka“ (dále ŠVP), který  vychází z potřeb dětí, podmínek a možností naší mateřské školy. Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací program je vlastním programem naší mateřské školy, který se při svém vzniku inspiroval různými alternativními směry předškolního vzdělávání. Konečná podoba vychází z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí učitelek.

Celoroční tématický projekt Duhový rok s Malínkem, podle kterého v ŠVP pracujeme,  vychází z přirozeného střídání ročních období, svátků, tradic a zajímavých projektů.

 

Proč název „Otevřená školka?“

OTEVŘENÁ ŠKOLKA – protože naše mateřská škola je otevřena všem dětem bez rozdílu. Dětem, rodičům, veřejnosti. Děti nejsou vzdělávány za zavřenými dveřmi bez účasti rodičů. Rodiče mají do mateřské školy volný přístup, mohou se účastnit dle možností dění v MŠ.

OTEVŘENÁ ŠKOLKA – protože v předškolním období jsou „Okna poznávání, ověřování a prožívání všeho nového“ dokořán s velkými možnostmi. A my se snažíme tyto možnosti maximálně využít ve prospěch všestranného rozvoje dítěte.

OTEVŘENÁ ŠKOLKA – protože neznáme bariéry a naše škola je otevřená dětem s různým druhem postižení a znevýhodnění.

OTEVŘENÁ ŠKOLKA – protože naše škola je otevřena spolupráci s jinými subjekty. Je otevřena přirozenému předávání a přijímání poznatků a zkušeností.

OTEVŘENÁ ŠKOLKA – protože dveře naší mateřské školy otevírají slůvka jako je… slušnost, úcta, pokora, láska, empatie a lidskost, které jsou v životě tolik důležité.

 

Motto mateřské školy

„Chceme-li dát všem dětem možnosti, musíme jim vytvořit podmínky.“

Každé dítě má jiné schopnosti, podmínky, jiné rodinné zázemí, jiné povahové rysy. Každé dítě má však právo na lásku, péči a vzdělávání. Naší vizí a cílem je: snažit se vytvářet takové podmínky, aby měly všechny děti možnost se navzdory různým překážkám rozvíjet a vzdělávat.

Motto mateřské školy je pro nás zavazující.