Právní důvody zpracování

Mateřská škola “Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zákona, vyhlášky ministerstva, nařízení EU, apod.), která se na správce vztahuje, např. agenda cestovních dokladů nebo občanských průkazů, stavební řízení, účetnictví.
 • Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu
  Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, např. provozování městského kamerového systému pro potřeby prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku.
 • Plnění smlouvy
  Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, např. nákup a prodej nemovitostí, pronájem obecních bytů.
 • Oprávněný zájem
  Zpracování je nezbytné pro splnění oprávněného zájmu správce. V případě oprávněného zájmu je nutné posoudit vždy konkrétní situaci, tedy určit, zda skutečně je zájem oprávněný, a za jakým účelem je nezbytné zpracovat osobní údaje.
 • Ochrana životně důležitého zájmu
  Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. povodně, požáry, nehody.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  Zpracování je nezbytné pro plnění účelu, který nelze zařadit pod právní důvody uvedené výše. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být:

 • Srozumitelný
  Vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelné, např. nesmí být součástí všeobecných podmínek, obchodní smlouvy.
 • Svobodný
  Každý subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a může svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 • Konkrétní
  Souhlas musí být natolik konkrétní, aby v něm subjekt údajů rozpoznal přesný účel zpracování osobních údajů. V případě, že účelů má být více, musí být uveden každý zvlášť a o každém musí mít subjekt údajů možnost se samostatně rozhodnout.
 • Informovaný
  Aby bylo možno souhlas se zpracováním osobních údajů považovat za informovaný, je nutné subjektu údajů sdělit:

  • identitu správce,
  • účel jednotlivých způsobů zpracování,
  • jakých osobních údajů se zpracování bude týkat, a to alespoň podle jejich druhu,
  • informaci o možnosti souhlas kdykoliv odvolat,
  • zda osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
  • zda zpracovávané osobní údaje budou předávány třetím stranám.
 • Jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů