Podporujeme, účastníme se projektů a programů:

Evropské projekty

OP VVV 2017 – 2019
Projekt „Otevřená mateřská škola“

Naše mateřská škola zahájila od měsíce března 2017 projekt  „Otevřená mateřská škola „

reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002799, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

  • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Otevřená mateřská škola -publicita

 Ostatní  projekty

Poznáváme sousední země

tandem   krůček po krůčku

 

 

 

Zahraniční stáže pro pedagogy MŠ

Realizátor:  Univerzita Karlova v Praze – ÚJOP.
V měsíci  únoru a březnu 2015  se 6 učitelek naší mateřské školy zúčastnilo  v rámci uvedeného projektu  týdenních zahraničních stáží v mateřských školách:

  • Rakousko : Linz
  • Německo: Obernzell
  • Slovensko: Bratislava

Učitelky získaly  nové poznatky,  podněty a zkušenosti z MŠ v zahraničí.  Podařilo se nám získat partnerskou školu v Německu se kterou budeme nadále spolupracovat. Velmi zajímavé je porovnání vzdělávacích programů a koncepce předškolního vzdělávání v různých zemích. Výstup ze stáží bude v písemné podobě k dispozici pro zajímavost i rodičům.

Skutečně zdravá škola

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“. Dne 12.11.2016 jsme získali po 3 letém úsilí stříbrný certifikát. 
„Chceme zdravější děti“

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. 

https://www.msmalinek.cz/wp-content/uploads/2019/09/szs_banner_250x250_Skoly2018_Stribro.jpg

zdravá škola

Podporujeme environmentální a ekologickou výchovu, pravidelně se účastníme:

eko centrum         střevlík        soutěž s panem popelou7819-recyklohrana%c2%ad-logo

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Mateřská škola Malínek může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,60 t. Na každého obyvatele tak připadá  kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 7,02 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 3 ks

Nebylo nutné vytěžit 350,00 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 14 krát.

Došlo také k úspoře 3 602,98 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 3603 krát.

Podařilo se recyklovat 343,70 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 15 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 12,11 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 2153 1€ mincí, nebo 14,70 kg hliníku, který by stačil na výrobu 980 plechovek o objemu 0,33 l.

 

Snažíme se pravidelně pomáhat a podporovat:

fond sidus

 

 

   Projektové dny a týdny mateřské školy

„Čteme s dětmi, čteme dětem“  – podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností

„Duhový týden Pana Paletky“ – podpora rozvoje tvořivosti, estetického vnímání, fantazie a vlastního projevu, výtvarných dovedností, poznávání výtvarných technik

„Malý modelář a malá hospodyňka“  – podpora  volnočasových aktivit

„Pozor děti červená, co to asi znamená?“  – preventivní program zaměřený na dopravní výchovu

„Preventivní program předškoláka“    celoroční prevence sociálně patologických jevů

Motýlí proměny v naší mateřské škole“ –  rozvoj vztahu dětí k živé i neživé přírodě formou účasti a prožitku. Ve všech třídách MŠ děti na vlastní oči celý měsíc sledují housenky transformující se do překrásně barevných motýlů. Celý proces je plynulý a umožňuje pochopit jednu z nejzajímavějších proměn přírody – metamorfózu. V první fázi se jen pozoruje průhledná miska s housenkami, ve které je dostatek krmení až do fáze zakuklení. Pak se kukly opatrně přesunou do chovné síťky a tam se vyčká na vylíhnutí. Po vylíhnutí motýlů je pak děti několik dnů krmí (např. pomerančem) a pozorují zblízka chování a krmení. Nakonec se motýlci vypustí zpět do přírody. Je to úžasné.