Podporujeme, účastníme se projektů a programů:

Evropské projekty

OP VVV 2017 – 2019
Projekt „Otevřená mateřská škola“

Naše mateřská škola zahájila od měsíce března 2017 projekt  „Otevřená mateřská škola „

reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002799, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

  • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Otevřená mateřská škola -publicita

 Ostatní  projekty

Poznáváme sousední země

tandem   krůček po krůčku

 

 

 

Zahraniční stáže pro pedagogy MŠ

Realizátor:  Univerzita Karlova v Praze – ÚJOP.
V měsíci  únoru a březnu 2015  se 6 učitelek naší mateřské školy zúčastnilo  v rámci uvedeného projektu  týdenních zahraničních stáží v mateřských školách:

  • Rakousko : Linz
  • Německo: Obernzell
  • Slovensko: Bratislava

Učitelky získaly  nové poznatky,  podněty a zkušenosti z MŠ v zahraničí.  Podařilo se nám získat partnerskou školu v Německu se kterou budeme nadále spolupracovat. Velmi zajímavé je porovnání vzdělávacích programů a koncepce předškolního vzdělávání v různých zemích. Výstup ze stáží bude v písemné podobě k dispozici pro zajímavost i rodičům.

Skutečně zdravá škola

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“. Dne 12.11.2016 jsme získali po 3 letém úsilí stříbrný certifikát. 
„Chceme zdravější děti“

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. 

https://www.msmalinek.cz/wp-content/uploads/2019/09/szs_banner_250x250_Skoly2018_Stribro.jpg

zdravá škola

Podporujeme environmentální a ekologickou výchovu, pravidelně se účastníme:

eko centrum         střevlík        soutěž s panem popelou

7819-recyklohrana%c2%ad-logoSnažíme se pravidelně pomáhat a podporovat:

fond sidus

 

 

   Projektové dny a týdny mateřské školy

„Čteme s dětmi, čteme dětem“  – podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností

„Duhový týden Pana Paletky“ – podpora rozvoje tvořivosti, estetického vnímání, fantazie a vlastního projevu, výtvarných dovedností, poznávání výtvarných technik

„Malý modelář a malá hospodyňka“  – podpora  volnočasových aktivit

„Pozor děti červená, co to asi znamená?“  – preventivní program zaměřený na dopravní výchovu

„Preventivní program předškoláka“    celoroční prevence sociálně patologických jevů

Motýlí proměny v naší mateřské škole“ –  rozvoj vztahu dětí k živé i neživé přírodě formou účasti a prožitku. Ve všech třídách MŠ děti na vlastní oči celý měsíc sledují housenky transformující se do překrásně barevných motýlů. Celý proces je plynulý a umožňuje pochopit jednu z nejzajímavějších proměn přírody – metamorfózu. V první fázi se jen pozoruje průhledná miska s housenkami, ve které je dostatek krmení až do fáze zakuklení. Pak se kukly opatrně přesunou do chovné síťky a tam se vyčká na vylíhnutí. Po vylíhnutí motýlů je pak děti několik dnů krmí (např. pomerančem) a pozorují zblízka chování a krmení. Nakonec se motýlci vypustí zpět do přírody. Je to úžasné.