Speciální péče

Naše motto: 

„Sluníčko svítí pro všechny“

Součástí koncepce naší mateřské školy je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pravidla vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje Vyhláška č. 27/2016 Sb.“Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ ze dne 21.1.2016. 
Tato pravidla jsou stanovena formou „Podpůrných opatřeních“ 1. až 5. stupně, která představují úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání  a zapojení v kolektivu.

V naší mateřské škole je přirozené poskytovat vzdělávání   dětem  se speciálními vzděl. potřebami, ale  musíme brát zřetel na to zdali to umožňují podmínky a možnosti mateřské školy. Vždy záleží na  obtížích dítěte a povaze jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
Snažíme se podporovat  inkluzivní vzdělávání v tom správném slova smyslu. Tzn. pokud můžeme nabídnout odpovídající podmínky  jako jsou vyhovující prostory, materiální vybavení, podpůrné pomůcky, potřebná personální podpora ad.
Forma a obsah  vzdělávání, míra podpůrných opatření a potřebné podmínky  se stanoví vždy podle vzdělávacích potřeb dítěte.  Velmi potřebná je spolupráce  MŠ s rodinou a poradenským zařízením.

Každé dítě se spec. vzděl. potřebami má vypracovaný Individuální vzdělávací plán( vyžadují-li to jeho speciální vzdělávací potřeby).
Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti  zákonného zástupce žáka.

V mateřské škole působí stabilně učitelky, které mají dlouholetou praxi a zkušenosti. Některé z nich pracovaly mnoho let s dětmi ve speciální třídě. Učitelky celé MŠ  vzájemně úzce spolupracují.   Dle potřeby pracuje s dětmi také osobní či pedagogický asistent.

Snažíme se vytvářet takové podmínky, abychom dítě  stimulovali již v raném dětství a podporovali jeho optimální vývoj.
Naším zájmem je, aby  se všechny děti  cítily  v kolektivu MŠ přirozeně a dobře. 

Co můžeme nabídnout rodičům, jejichž  dítě potřebuje speciální péči?
  • Odbornou konzultaci s učitelkami a ředitelkou školy
  • Návštěvu a prohlídku školy
  • Zapůjčení odborné literatury a pracovních materiálů
  • Empatický přístup a náš zájem
 Co nemůžeme vždy ovlivnit?
  • Podmínky a možnosti