Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.
Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.  

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Kamila Renfusová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24: / повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, / Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany./які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu./ які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. / Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2023

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola “Kytička“, Burianova 972/2, Liberec – žlutá budova, třída Slůňata / жовтий будинок, вул.Слуната

Čas /час: 12:30 – 15:00

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. / Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
  2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let./  У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.
  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:/ Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole) /  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку);
  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) / документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat /документ, що дає право представляти дитину;
  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)./  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).
  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií / Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Seznam registračních čísel přijatých dětí / список облікових номерів прийнятих дітей :
Registrační číslo / реєстраційний номер :  01